C语言初级知识

03-23 1855人

int guessingGame(){
	int chose=15;
	int guess=0;
	int count=3;
	printf("这是一个猜数字的游戏\n");
	printf("有一个数字在1到20之间\n猜一猜这个数字是多少!\n");

	for (;count>0 ; count--)
	{
		printf("你%s有%d次机会\n",count==3?"共":"还",count);
		printf("请输入要猜测的数字,按回车键确认\n");
		scanf_s("%d",&guess);
		if(guess==chose){
			printf("恭喜你猜对了!");
			return 0;
		}
		if(guess<1||guess>20){
			printf("输入有误!数字在1-20之间");
		}else
		{
			printf("对不起!猜错了!");
		}

	}
	return  0 ;
}


	
色迷迷 哭 呕吐 大笑 口水 微笑 啵一个 发怒

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 必填项
  • 必填项